Логопедични услуги

Индивидуални уроци
при затруднения с математиката
за деца от Предучилищна група до 4 клас 

• Мултисензорен подход
• Алтернативни методи от методиките Jump math и Ремелка
• Индивидуална програма за всяко дете

Заниманията са подходящи за деца с трудности в:
• Преброяването, сравняването и сортирането на обекти
• Ориентацията на предмети в пространството
• Мерните единици
• Връзката между брой и число/цифра
• Решаването на аритметични, геометрични и текстови задачи
• Усвояването на таблицата за умножение и деление
• Покриването на нормите за съответния клас

Видове услуги

  • Диагностика на обучителни трудности;
  • Консултации на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
  • Разработване на индивидуална програма за терапия на комуникативни, когнитивни и поведенчески нарушения;